Mgr. Iveta Brodilová, advokátka

"Proto jsou zákony dány, by silnější nemohl všechno."
Kontaktujte nás

Profil

Advokátní kancelář byla založena v roce 2012. Od té doby nabízí souhrnné právní poradenství ve všech záležitostech týkajících se zejména obchodního, občanského, správního, pracovního a rodinného práva, včetně zastupování klientů při jednání před soudy a orgány státní správy a územní samosprávy.

Advokátní kancelář se rovněž dlouhodobě zabývá vymáháním pohledávek pro klienty.

Svým klientům v oblasti soudních sporů nabízíme především loajální a odbornou obhajobu jejich práv všemi dostupnými právními prostředky.

Cílem naší advokátní kanceláře je zajišťovat klientům advokátní služby na vysoké odborné i etické úrovni s individuálním přístupem ke klientovi.

Sdělení pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5. února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka této pověřené osoby je www.cak.cz.

Oblasti práva

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve většině oblastí práva tak, abychom pomohli klientům s kterýmkoliv právním problémem a situací. Při poskytování právních služeb je vždy kladen důraz na individuální přístup k potřebám klientů a operativnost právních služeb dle požadavků klientů při zachování co nejvyšší míry kvality a odbornosti právních služeb.

Občanské právo

kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce a výpůjčce, smlouvy o dílo, zástavní smlouvy aj.
nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy
dědické záležitosti
vypořádání spoluvlastnictví
reklamace
náhrady škod
bezdůvodné obohacení
sousedské vztahy
zápis do katastru nemovitostí
věcná břemena
zajištění znaleckých posudků
servis pro realitní kanceláře

Obchodní právo

sepisování veškerých obchodních smluv (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, aj.)
právní pomoc při zakládání společnosti a změn v rámci obchodních společností
zastupování ve věci obchodního rejstříku
zastupování klientů v rámci směnečného a šekového řízení
zastupování klientů před soudem ve sporech z obchodně-závazkových vztahů

Rodinné právo

zastupování v řízení o rozvod manželství
společné jmění manželů
úprava poměrů nezletilých
osvojení, poručenství a opatrovnictví
zastupování v řízení o výživné

Pracovní právo

pracovní smlouvy a dohody
rozvázání pracovního poměru
změny pracovního poměru
nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
náhrady škod

Správní právo

Patenty, ochranné známky, autorská práva a práva průmyslových vzorů

Bytová družstva, společenství vlastníků jednotek

l

Veřejné zakázky

Ověřování podpisů

Advokátka Mgr. Iveta Brodilová poskytuje svým klientům možnost ověření podpisu a to jak na listině jí sepsané či na cizí listině.

Ceník

Odměna za poskytnutí právních služeb je upravena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. V souladu s touto vyhláškou si advokát cenu právních služeb sjedná ve smluvní výši, nebo se při určení výše této odměny vychází z tzv.mimosmluvní odměny stanovené touto vyhláškou.

Advokátní kancelář upřednostňuje tzv. hodinovou odměnu. Tato odměna je určena počtem hodin skutečně věnovaných jednotlivému případu a je účtována za každou započatou hodinu poskytování právních služeb. Samozřejmě je vždy individuálně přihlédnuto k náročnosti věci či její hodnotě.

Pro případ dlouhodobé spolupráce nabízí advokátní kancelář slevy, popř. paušální odměnu.

Odkazy

Obchodní rejstřík
www.justice.cz

Rejstřík živnostenských podnikatelů
www.rzp.cz

Úřad průmyslového vlastnictví
www.upv.cz

Obchodní věstník
www.ov.ihned.cz

Ústavní soud
www.usoud.cz

Nejvyšší soud
www.nss.cz

Nejvyšší správní soud
www.nssoud.cz

Úřad průmyslového vlastnictví
www.upv.cz

Český úřad zemědělský a katastrální
www.cuzk.cz

ARES
wwwinfo.mfcr.cz

Česká advokátní komora
www.cak.cz

Kontakt

Mgr. Iveta Brodilová
Husovo náměstí 139 (2. patro)
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 73611972

Tel.: +420 775 400 728
Tel.: +420 777 778 000

Email: info@akbrodilova.cz
Email: akbrodilova@email.cz

Datová schránka: c2ehw8k

9 + 5 =